A4C Marketing - All for clients!

Adatkezelési Tájékoztató

az A4C.hu oldalon megadott személyes adatokra vonatkozóan

Személyes adatkezelésre kizárólag a honlapon található kapcsolati űrlapokon keresztül megadott adatok (név, email cím, telefonszám) tekintetében kerül sor.

Az adatokat azért kezeljük, hogy az űrlapon megadott témában visszajelzést, tájékoztatást tudjunk adni. Általában e-mailt küldünk, de ha a helyzet úgy kívánja, akkor telefonon is felvesszük a kapcsolatot.

Ha esetleg időközben meggondolja magát és nem szeretne tőlünk visszajelzést kapni, bármikor írhat nekünk a contact@a4c.hu címre és akkor mi töröljük az adatokat a rendszerből és nem küldünk visszajelzést Önnek.

Adatait csak a fenti célok érdekében használjuk, nem küldünk semmilyen marketing ajánlatot, hírlevelet és adatait, ilyen célokra másoknak sem adjuk át.

A több mint 20 éve működő A4C Marketing Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

 

Részletes adatkezelési információk és szabályok:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató ) célja, hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő által követett adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztató az a4c.hu Weboldalon mindenkor elérhető.

A a4c.hu oldalon – a továbbiakban: Weboldalon – Regisztrálók, adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az A4C munkatársai számukra az űrlapon megadott témában visszajelzést, tájékoztatást adjanak.

A Weboldalon a Regisztráló saját adatai megadásával regisztrálhat, a személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Regisztráló tartozik felelősséggel.

Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

A jelen Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, ( a  továbbiakban: Info tv.) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

 1. Adatkezelő és az adatfeldolgozók

A Regisztrálók hozzájárulása alapján a Regisztrálók személyes adatait a jelen Tájékoztató és az Info tv. valamint a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a jelen tájékoztatóban meghatározott célból az alábbi Adatkezelő kezeli:

A4C Marketing Kft.

Székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.

Postai cím: 1461 Budapest 94. Pf.71.

E-mail cím: contact@a4c.hu

Adószáma: 12328451-2-43

Az Adatkezelő honlapja: a4c.hu

Az Adatkezelő elkötelezett a Regisztrálók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Regisztrálók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését, bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, ha a változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

Az Adatkezelő a kezelt adatok tárolási, feldolgozási feladatainak lebonyolításához adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az Adatfeldolgozó:

A Get Website Kft. készíti, karbantartja az A4C weboldalát és webhoszting szolgáltatás nyújtásával biztosítja annak folyamatos működését.

Posta címe: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112.,

E-mail: office@getwebsite.hu

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő megköveteli az Adatfeldolgozótól, hogy az adatkezelés megfelelő szintű biztonságát nyújtsák, és az adatokat kizárólag az adattovábbítás során meghatározott célból kezeljék.

 

 1. Adatkezelés célja

A Regisztrálók részére az űrlapon megadott témában visszajelzés, tájékoztatás nyújtása a megadott elérhetőségeken keresztül.

A megadott személyes adatok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, és 3. személy részére nem kerülnek átadásra.

Amennyiben személyes adatoknak a jelen tájékoztatóban meghatározott célon kívüli kezelése válik szükségessé, ahhoz az Adatkezelő minden esetben kéri Regisztrálók hozzájárulását, előzetes tájékoztatást adva az adatkezelés új céljáról.

 

 1. A kezelt adatok köre és az adatok forrása

Az első kapcsolatfelvétel, űrlap kitöltés során megadott/megadható adatok:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Telefonszám
 • Email

Az Adatkezelő eltárolja és kezeli a Regisztráló a4c.hu oldallal kapcsolatos aktivitását is. (látogatás időpontja, oldalon eltöltött idő, használt böngésző,).

Az adatok forrása: az a4c.hu oldalon található űrlapok kitöltése útján kerülnek megadásra.

 

 1. Adatkezelés jogalapja

Az Info törvény 5. § (1) a) szerint, az érintett (Regisztráló ) hozzájárulása alapján.

A Regisztráló önkéntes, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tett hozzájárulásának kell tekinteni, ha az űrlap kitöltése során a Regisztráló az űrlap kitöltését követően az „Elküld” gombra klikkel.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a regisztrálók személyes adatait mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszűnik, vagy a Regisztráló a megadott hozzájárulását vissza nem vonja.

Az adatkezelés maximális határideje 60 nap.

 

 1. Tájékoztatás az adatbiztonságról

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a Regisztráló által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók informatikai rendszerei és hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen továbbá szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal ellátott.

 

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a GDPR és az Info törvény tartalmazza.

A Regisztráló a kezelt személyes adataival kapcsolatban

 • tájékoztatást kérhet
 • kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását
 • lemondhatja hozzájárulását és kérheti adatai törlését
 • kérheti az adatkezelés korlátozását
 • élhet adathordozási jogával
 • tiltakozhat az adatkezeléssel szemben

A Regisztráló korlátozás és indokolás nélkül az A4C Marketing (1461 Budapest 94. Pf.71.) postacímére küldött nyilatkozattal, vagy a contact@a4c.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben küldött kérelemmel élhet a jogszabályok által biztosított jogaival.

A Regisztráló tudomásul veszi, hogy amennyiben adatai törlését kérte, úgy azt követően az Adatkezelő már nem küld visszajelzést a Regisztráló által korábban leírt témában.

Az Adatkezelő a hozzá beérkező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül a kérelmet megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Regisztráló jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

A Regisztráló tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. A Regisztráló jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ha a Regisztráló az adatkezelő válaszában leírtakkal nem ért egyet, illetve az Adatkezelő a 30 napos határidőt elmulasztja, a Regisztráló – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül, észrevételével az Adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám:+36 1 391-1400, www.naih.hu.)

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat módosítsa. Módosítás esetén az Adatkezelő a Regisztrálókat e-mailben előzetesen tájékoztatja és ezzel egyidejűleg a Weboldalon a tájékoztató hatályos változatát közzé teszi. A módosításról szóló tájékoztatást követően, a Regisztráló személyes adatainak további kezelése ellen a módosítások hatályba lépése előtt tiltakozhat és személyes adatainak törlését kezdeményezheti a fent leírt módon.

 

 1. Egyebek

Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását.

A Google Analytics nem tárol személyes adatot, egyetlen anonim azonosítót oszt ki, mely segítségével az alábbi adatokat tudja biztosítani a weboldal üzemeltetőjének: A látogatások száma, időtartama, meglátogatott oldalak, eszköz információk melyről a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet, kijelző méret, operációs rendszer típusa és verziója), a látogatás földrajzi helye maximum város szinten, a látogatás gyakorisága (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak, demográfiai adatok (melynek forrása a Google fiók, Android és iOS eszközök

A Google Analytics azonosító élettartama 2 év, célja a felhasználó anonim azonosítása. Biztosítja, hogy statisztikai célú, személyhez nem köthető adatok segítségével a weboldal működését folyamatosan javítsuk és jobb felhasználói élményt nyújtsunk a látogatók számára.

A mérési adatok kezeléséről a www.google-analytics.com címen található további részletes felvilágosítás.

X