Preambulum

Az A4C Marketing Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, valamint honlapjának látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Az adatkezelő

A honlappal kapcsolatban a személyes adatok kezelője a Szolgáltató (1092 Budapest, Bakáts tér 2.).

Cégnév: A4C Marketing Kft
Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.
Postacím: 1461 Budapest, Pf. 71.
Tel.: +36 1 4567 400
E-mail: contact@a4c.hu
www.a4c.hu
Adószáma: 12328451-2-43
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-66679

Szolgáltató adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

Az Adatkezelő a Szabályzat módosításának jogát fenntartja.
A mindenkori, érvényes Szabályzat a www.a4c.hu weboldalon érhető el.

 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja és időtartama

A Szolgáltató kezeli a honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a domainnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

A Szolgáltató a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat információbiztonsági és statisztikai célra 5 (azaz öt) évig kezeli.

A Szolgáltató honlapján cookie-kat – az érintett számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését az érintett – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.

A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie az adott munkafolyamat – a böngészés – végén törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés időtartama tekintetében az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján is].

A Szolgáltató által üzemeltetett Tudástár funkcióba név, cégnév, cím és e-mail cím megadásával lehet regisztrálni, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a regisztráció során adott hozzájárulás. A funkció használatával a regisztráló értesítéseket kap hírlevél formájában a Tudástár tartalmainak frissüléséről. A feliratkozás feltétele a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának megismerése és az ennek igazolására szolgáló nyilatkozat megtétele. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. A hozzájárulás visszavonása a hírlevél láblécében található linkre történő kattintással lehetséges. és a leiratkozás megerősítésével található link felhasználásával, illetve a contact@a4c.hu címre történő e-mail küldésével történhet.

Az adatkezelés célja az érintettek tájékoztatása a Szolgáltatót közvetve vagy közvetlenül érintő aktualitásokról a hírlevélnek a felhasználó részére történő eljuttatásával, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása.

A Szolgáltató honlapján tájékoztatást nyújt a tevékenységi körébe tartozó hírekről, eseményekről, érdekességekről, szakmai tartalmakról a Tudástár funkció segítségével.

Az adatkezelés és feldolgozás kiterjed a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött üzenetre és megadott adatokra is. A kapcsolatfelvételt a honlapra látogató kezdeményezi üzenet küldésével, mely során a Szolgáltató a következő adatokat kezeli: név, cégnév, cím, email cím, üzenet tartalma.

 

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése a regisztrációtól számított 5 éves határozott időtartamig vagy a Felhasználó által írásban közölt megszüntető kérelem beérkezésétől számított 10. munkanapig tart.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók

Az adatok kezelésére kizárólag a Szolgáltató erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

A Szolgáltató adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

A Szolgáltató a weboldal üzemeltetését külső alvállalkozóra bízza, így a honlap működéséhez szükséges tárhelyszolgáltatás, weboldalfejlesztés, karbantartás, frissítés során az alvállalkozó dolgozói is hozzáférhetnek a megadott személyes adatokhoz, mint adatfeldolgozók.
A megbízott alvállalkozó adatai:
Cégnév: Get website Kft.
E-mail: office@weband.hu
Postacím: (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112)

Az adatfeldolgozók a Szolgáltató utasításai alapján A Szolgáltató által kért technikai jellegű feladatokat végzik el.

 

Az adatbiztonság

A Szolgáltató a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén azt az adott személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Szolgáltató kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Szolgáltató ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

 

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Szolgáltató szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) tartalmazza, amely szerint a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását, valamint azok kezeléséről való tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Szolgáltató a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben a Szolgáltató írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a Szolgáltató által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt a Szolgáltató helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, amennyiben

  • azoknak kezelése jogellenes;
  • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;
  • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett a törlést Szolgáltatóhoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti postai úton a 1461 Budapest, Pf. 71. postacímen vagy elektronikus úton a contact@a4c.hu email címen.

Szolgáltató zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy a Szolgáltató rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve); illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Szolgáltató a tiltakozás kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és az abban foglaltaknak eleget tesz, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható, továbbá döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem esetleges elutasításáról a Szolgáltató írásban, 15 napon belül, a tiltakozás előterjesztésével megegyező módon (papíralapon vagy elektronikusan), indokolt döntésével értesíti a tiltakozás előterjesztőjét.

A tiltakozás elutasítása esetén; amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel; vagy amennyiben a Szolgáltató a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.

Mindenki, aki úgy véli, hogy a Szolgáltató adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat és az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 1 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Szolgáltató a jelen adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

 

Ügyfélszolgálat

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon (www.a4c.hu) megadott módon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. A4C Marketing Kft
Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 2., Postacím: 1461 Budapest, Pf. 71., Tel.: +36 1 4567 400
E-mail: contact@a4c.hu. Ügyfélszolgálatunk nyitva tartása munkanapokon: H – Cs: 9.00 – 17.30, P: 9.00 – 16.30